९७७-१-४२११६७३ / ९७७-१-४२११८७३ info@moud.gov.np

आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिका, २०७३

आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिका लागू भएको सम्बन्धी सूचना माननीय मन्त्रीज्यूबाट २०७३/०७/२९ मा स्वीकृत आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिका, २०७३ सबैको जानकारीका लागि प्रकाशित गरिएको छ। साथै सहरी विकास मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई यो निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउन समेत सूचित...

यस मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यरत रा.प.द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीहरुको सरुवा/पदस्थापन विवरण

मिति २०७३/०६/१४ : यस मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यरत देहाय बमोजिमका रा.प.द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीहरुको सरुवा÷पदस्थापन विवरणः सरुवा /...

सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३

सहरी विकास मन्त्रालय सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६ को उपनियम १५ मा सरुवा गर्ने निकायले सोको मापदण्ड बनाई सो अनुसार निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको हुँदा यस मन्त्रालयबाट गरिने नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, वि.एण्ड आर. तथा...