९७७-१-४२११६७३ / ९७७-१-४२११८७३ info@moud.gov.np

प्रेस विज्ञप्ती

नेपाल सरकार (मा.मन्त्रीस्तर) को मिति २०७४।०३।०४ को निर्णयानुसार प्रदेश स्तरका सरकारी कार्यालयहरुको आवश्यकता पहिचान एंव मापदण्ड निर्धारण गर्न तपसिल बमोजिमको कार्य टोली गठन गरिएको छ । उल्लेखित समितिले २ महिना भित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।

तपसिल :-
१. प्रमुख आवास तथा भवन महाशाखा,
सहरी विकास मन्त्रालय – संयोजक
२. महानिर्देशक, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, बबरमहल – सदस्य
३. उपमहानिर्देशक सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, बबरमहल – सदस्य
४. प्रतिनिधि (उप–सचिव स्तर), संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय – सदस्य
५. प्रतिनिधि (उप–सचिव स्तर), सामान्य प्रशासन मन्त्रालय – सदस्य
६. प्रमुख, आर्थिक प्रशासन शाखा, सहरी विकास मन्त्रालय – सदस्य
७. सि.डि.ई., आवास तथा भवन महाशाखा, सहरी विकास मन्त्रालय – सदस्य सचिव

डा.रमेश प्रसाद सिंह
प्रवक्ता