९७७-१-४२११६७३ / ९७७-१-४२११८७३ info@moud.gov.np

यस मन्त्रालयको लागि आ.व.२०७४।०७५ मा आवश्यक पर्ने देहाय बमोजिमका मालसामान तथा सेवाहरु आपूर्ति गराउन ईच्छुक ईजाजत प्राप्त व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्थाहरु एवं गैह्र सरकारी संस्था समेतबाट सार्वजनिक खरिद नियमावली,२०६४ को नियम १८ मा भएको व्यवस्था अनुसार छुट्टा छुट्टै मौजुदा सूची दर्ता वा अध्यावधिक गर्नको लागि यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मितिले १५ पन्ध्र दिन भित्र अनुसूचि २ (ख) बमोजिमको ढाँचामा यस मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन तथा सुशासन प्रवर्द्धन शाखामा दरखास्त दर्ता गराउनु हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।साथै यो सूचना तथा २ (ख) बमोजिमको ढाँचा www.moud.gov.np मा पनि राखिएको छ ।

सुची दर्ताको सुचना

मौजुदा सूचीमा दर्ता हुनका लागि दिइने निवेदनको ढाँचा