९७७-१-४२११६७३ / ९७७-१-४२११८७३ info@moud.gov.np

सफा सहर कार्यक्रम सहरी विकास मन्त्रालयको एउटा प्रमुख कार्यक्रम हो । यस कार्यक्रमका उद्देश्यहरुमा खानेपानी, ढल तथा सरसफाई व्यवस्थापन , फोहोरमैला व्यवस्थापन , प्रदुषण नियन्त्रण , हरियाली विकास एवं प्रवद्र्वन , सहरको सौन्दर्य बृद्वि गर्ने रहेको छ । यस कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयबाट बिविध प्रयासहरु भइरहेका छन् । यसै प्रयास अनुरुप मन्त्रालयको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा सफा सहर कार्यक्रम अन्तर्गत नगरमा हरियाली विकास एवं प्रवद्र्वन गर्ने कार्यमा सर्बोत्तम र उत्कृष्ट कार्यगर्ने सरकारी निकायहरुलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ । अतः यस कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि यो सुचना प्रकाशित भएको मितिले ४५ दिन भित्र यस मन्त्रालयमा प्राप्त हुने गरी प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ । प्रस्ताव पेश गर्नु पर्ने ढाँचा र विवरण Download गर्नुहोस