९७७-१-४२११६७३ / ९७७-१-४२११८७३ info@moud.gov.np

प्रगित विवरण

» आ.व. २०७३/७४ को दोश्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

» आ.व. २०७३/७४ को पहिलो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

» आ.व. २०७२/७३ को तेस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

» आ.व. २०७२/७३ को दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

» आ.व. २०७२/७३ को प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

» तेह्रौ योजनाको प्रगति

» आ.व. २०७१/७२ को वार्षिक/तेस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

» आ.व. २०७१/७२ को दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

» आयोजना/कार्यक्रमहरुको आ.ब. २०७१/७२ को प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति

» आ.व. २०७०।७१ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

» मन्त्रालयको आ.व. २०७०।७१ को वार्षिक कार्य सम्पादन सूचक तथा उपलब्धी

» मन्त्रालयको आ.व. २०६९।७० को वार्षिक प्रतिवेदन

» MDAC Octamonthly Progress 2070-71

» Second Trimester Progress 2070-71

» Trimester-I Progress MoUD 2070-71

» चालु बजेट उपशिर्षकगत (एकीकृत) प्रतिवेदन

» पूँजीगत बजेट उपशिर्षकगत (एकीकृत) प्रतिवेदन

» MoUD Annual Progress 2069-70

» Octamonthly Progress MoUD 2069-70

» MoUd Performance Indictors 2069 Falgun

» MoUD Half Yearly Progress 2069

» Trimester-I Progress MoUD 2069-70

» MoUD Annual Progress 2068-69