९७७-१-४२११६७३ / ९७७-१-४२११८७३ info@moud.gov.np

मन्त्रालयको परिचय

यस मन्त्रालयको विद्यमान सांगठनिक संरचनामा मन्त्री एक¸ सचिव एक¸ सहसचिव वा सो सरहका महाशाखा प्रमुख हुने ६ वटा महाशाखा र राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी शाखा प्रमुख हुने १७ वटा शाखाहरु¸ मन्त्री र सचिवको निजि सचिवालय १।१ गरी २ वटा रहने संगठन संरचना स्वीकृत गरिएको छ ।

यसरी कायम गरिएका महाशाखाहरुमा प्रशासन महाशाखा, योजना, अनुगमन तथा बैदेशिक सहयोग महाशाखा, भौतिक योजना तथा सहरी विकास महाशाखा¸ आवास तथा भवन महाशाखा र सहरी सडक महाशाखा रहेका छन् ।

यी महाशाखा र अन्तर्गत रहने १७ वटा शाखाहरु समेतको संगठन संरचना स्वीकृति भई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प।सं। ०७०।७१ च।नं। २७ मिति २०७०।०५।१३ को पत्रबाट सहरी विकास मन्त्रालयमा लेखी आएको देखिन्छ ।