९७७-१-४२११६७३ / ९७७-१-४२११८७३ info@moud.gov.np

गुनासो/सुझावको लागि सम्पर्क

नेपाल सरकार

सहरी विकास मन्त्रालय

ठेगाना: सिंहदरबार, काठमाडौं, नेपाल

फोन: ९७७-१-४२११६७३

फ्याक्स: ९७७-१-४२११८७३

इमेल: info@moud.gov.np

वेबसाइट: www.moud.gov.np