• दीर्घकालीन सोच:

    पूर्वाधार तथा सेवा सुविधायुक्त, व्यवस्थित, सफा र सुन्दर शहर तथा वस्तीहरु

संघीय संसद भवनको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण ।

2078.08.19
Go To Top