• दीर्घकालीन सोच:

    पूर्वाधार तथा सेवा सुविधायुक्त, व्यवस्थित, सफा र सुन्दर शहर तथा वस्तीहरु

संघिय आयोजना कार्यान्वयन इकाई, विराटनगर अन्तरगतको आयोजनाहरुको स्थलगत अनुगमन तथा निरिक्षण

Go To Top