• दीर्घकालीन सोच:

    पूर्वाधार तथा सेवा सुविधायुक्त, व्यवस्थित, सफा र सुन्दर शहर तथा वस्तीहरु

काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनका विषयमा भएको छलफलका झलकहरु ।

2079.02.19
Go To Top