• दीर्घकालीन सोच:

    पूर्वाधार तथा सेवा सुविधायुक्त, व्यवस्थित, सफा र सुन्दर शहर तथा वस्तीहरु

संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई, मोरङको अुनगमन तथा निरीक्षण

Go To Top