• दीर्घकालीन सोच:

    पूर्वाधार तथा सेवा सुविधायुक्त, व्यवस्थित, सफा र सुन्दर शहर तथा वस्तीहरु

संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई, धनुषाको अुनगमन तथा निरीक्षण ।

2078/08/28
Go To Top