• दीर्घकालीन सोच:

    पूर्वाधार तथा सेवा सुविधायुक्त, व्यवस्थित, सफा र सुन्दर शहर तथा वस्तीहरु

मन्त्रालय मातहत निकायका पदाधिकारीहरुसँगको कार्य सम्पादन सम्झौता कार्यक्रम ।

२०७८।०४।०८
Go To Top