• दीर्घकालीन सोच:

    पूर्वाधार तथा सेवा सुविधायुक्त, व्यवस्थित, सफा र सुन्दर शहर तथा वस्तीहरु

World Bank का पदाधिकारी हरुसगंको छलफल कार्यक्रम ।

२०७८।०८।०६
Go To Top