• स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन: समृद्धि र सुशासन