९७७-१-४२११६७३ / ९७७-१-४२११८७३ info@moud.gov.np

आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिका लागू भएको सम्बन्धी सूचना

माननीय मन्त्रीज्यूबाट २०७३/०७/२९ मा स्वीकृत आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिका, २०७३ सबैको जानकारीका लागि प्रकाशित गरिएको छ। साथै सहरी विकास मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई यो निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउन समेत सूचित गरिन्छ।

Download: Antarik Nirdeshika